Oudergeledingen

 

Activiteiten commissie - OR

CBS De Wegwijzer heeft een activiteiten commissie die bestaat uit ouders van leerlingen. Deze ouders organiseren verschillende activiteiten binnen de school zoals bijvoorbeeld: de paasmaaltijd, bloemenactie , oud papier of de organisatie van een markt.

Medezeggenschapsraad - MR

De medezeggenschapsraad is ingesteld om ouders van leerlingen inspraak te kunnen geven in ons onderwijs. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De rechten en plichten staan vermeld in de’ Wet Medezeggenschap in scholen ’ verwoord. Zaken waarvoor de MR adviesbevoegdheid of instemmingsrecht heeft zijn met name beleidsmatige zaken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - GMR

De vereniging Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschap van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.