Bijlage formuliermachtiging ouderbijdrage


Ouderbijdrage CBS De Wegwijzer

Beste ouders,

Ieder schooljaar wordt van de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van verschillende activiteiten waaronder de schoolreis, juffendag, wandelvierdaagse en andere sportactiviteiten.

We willen u vragen de ouderbijdrage te voldoen middels automatische incasso. U kunt het bedrag in twee termijnen afschrijven. De eerste termijn is eind januari, de tweede termijn in april/mei. Bijgevoegd vindt u het machtigingsformulier. Met het ondertekenen van de machtiging geeft u toestemming om ieder jaar de ouderbijdrage te laten afschrijven van uw rekening. U hoeft dus niet ieder jaar opnieuw een machtiging te tekenen. Uiteraard wordt u wel ieder jaar op de hoogte gebracht van de hoogte van de bijdrage. Wanneer uw kind de school verlaat, stopt deze jaarlijkse inning.

Bij gebruik van automatische incasso is de ouderbijdrage 45 euro per kind als uw kind in groep 1 t/m 4 zit en 60 euro wanneer uw kind in groep 5 t/m 8 zit. Voor elk derde kind van het gezin wordt de helft betaald. Voor kinderen die na 1 januari bij ons op school komen wordt de vrijwillige ouderbijdrage herberekend naar de activiteiten waaraan het kind deelneemt tijdens de rest van het schooljaar.

Het overblijven kost € 40.00 per gezin per jaar. Hiervan krijgt de overblijfwacht een vergoeding van € 20.00 per vier beurten. Het eerste kind uit een gezin, dat later in het schooljaar op school komt, betaalt € 4.00 per maand overblijfkosten.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde machtiging volledig in te vullen (ouderbijdrage en overblijfkosten) en te ondertekenen. Het formulier kunt u in een dichtgeplakte envelop inleveren bij de leerkracht van uw kind of als gescand document via de mail sturen naar het mailadres info@wegwijzergeesbrug.nl