V.V.E. (Voor en Vroegschoolse Educatie)

rnd,217515.png

Dit project is gericht op het versterken van de voor- en vroegschoolse periode, bevorderen van de taalontwikkeling en een ononderbroken ontwikkelingslijn. Wij hebben in overleg met de peuterspeelzaal gekozen voor een lokale-variant op basis van het Piramideproject. Het Piramideproject is een combinatie van spelen, werken en leren waarbij kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het project start op de peuterspeelzaal en loopt door in groep 1 en 2. Het project richt zich niet alleen op schoolse vaardigheden, maar op de totale ontwikkeling van een kind. En die houdt niet op buiten de schooldeur! De betrokkenheid van ouders is daarom erg belangrijk. Dankzij het VVE project wordt er in groep 1/2 een aantal dagdelen gewerkt met meerdere leerkrachten in de groep. 

Kwaliteit.

De Wegwijzer is één van de tien basisscholen, behorend tot de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs in de gemeente Coevorden.

Al deze scholen verschillen in meerdere of mindere mate van elkaar.

Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Kortom, in kwaliteit. Op de volgende manieren werkt onze school eraan om zo goed mogelijk onderwijs te geven, waarbij de kinderen met plezier naar school gaan:

 

Werken met goede methoden

Volgens een meerjarenplanning bekijken we de door ons gebruikte leermiddelen kritisch en zo nodig worden deze vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. We gebruiken moderne methoden die naast de basisstof ook vele extra's bieden voor zowel kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen (verdiepingsstof) en kinderen die juist wat eenvoudiger en specifiek oefenmateriaal nodig hebben. Ook moet de methode kunnen worden gebruikt in ons systeem van zelfstandig werken.

Het team

Dat hard werkt en veel aandacht heeft voor ieder kind, hoe verschillend ook. Belangrijker dan de methoden die worden gebruikt in de school, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en lesboeken zinvol worden gebruikt. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks worden er door de leerkrachten cursussen gevolgd en worden studiedagen bezocht om van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

Leerlingvolgsysteem

Een belangrijke manier om de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden is het gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat de leerlingen regelmatig getoetst worden met landelijk genormeerde toetsen Deze toetsen geven inzicht in de prestaties en de ontwikkeling van de individuele kinderen maar ook in de resultaten op groeps- en op schoolniveau. We maken gebruik van de Taaltoets voor kleuters, Rekenen voor kleuters, Drie minutentoets, Spellingtoets, de Rekentoets, de Toets Begrijpend Lezen, de Woordenschattoets, de toets studievaardigheden, de Entreetoets in groep 7 en de Eindtoets in groep 8. Al deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO. Daarnaast gebruiken wij de methode gebonden toetsen. De toets resultaten worden door de leerkracht verwerkt in de rapporten en met de ouders besproken. Ook wordt er gewerkt met kleuterobservatielijsten. Regelmatig wordt het onderwijs en de kwaliteit ervan in teambesprekingen geëvalueerd en waar nodig gewijzigd of bijgesteld.

Groepsgrootte

Ons streven is om de groepen zo klein mogelijk te houden, omdat we op die manier veel aandacht kunnen geven aan de individuele leerling.

Leerlingbespreking

Er worden regelmatig leerling besprekingen gehouden, waarbij de leerkrachten de problemen die ze tegenkomen met elkaar bespreken en tot een goede oplossing proberen te komen.

Ouderenquête

Om inzicht te krijgen in wat ouders van de school vinden wordt er iedere twee jaar een ouderenquête gehouden. De gegevens gebruiken we als signalen om het onderwijs en de contacten met de ouders verder te verbeteren.

Werken met kwaliteitskaarten

We werken met een gedigitaliseerd kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van de school in kaart te brengen en te borgen. Volgens een meerjarenplanning worden allerlei onderwerpen die met het onderwijs te maken hebben middels kaarten besproken binnen het team, om zo te komen tot verbeteringen en beleidsvoornemens voor de toekomst.

Vervolgonderwijs

De kinderen die onze school verlaten, worden nog twee jaar door ons gevolgd. We kunnen op die manier een aantal zaken bekijken:

  •  hoe staan we er als totale school voor t.a.v. de uitstroom
  •  hoe was ons advies en hoe pakt dit uit,

Aan de hand van deze gegevens en de contacten met het voortgezet onderwijs kunnen we het een en ander evalueren en indien nodig bijstellen.

Deelname VVE

Diverse projecten worden uitgevoerd om zo maximale onderwijs kansen te creëren voor alle kinderen.